Faglig kompetanse på Sluppen barnehage

Friluftsliv

Personalet har både kompetanse på, og mange års erfaring med
å drive barnehage ute i naturen. Målene våre er at barna skal bli glade i
naturen og det som finnes i den, glade i å være ute, mestre en hel utedag, og
samle positive mestringsopplevelser ute i naturen.

Med to faste turdager hver uke, og tre lavvoleirer hvert barnehageår, får barna erfaring med, og lærer noe om blant annet; å ferdes i naturen og ta vare på den, dyr i skogen og dyrespor,
spikking og knivbruk, bålbrenning og grilling, værfenomener og naturtegn.

Barna får andre og større motoriske utfordringer enn hva de opplever i barnehagen, og de får rike muligheter til å utforske og bli kjent med egne grenser i forhold til deresegen motoriske kompetanse og ferdigheter, og fysisk utfoldelse.

Storklubbarnas grad av selvstendighet, kunnskap og mestring kommer tydelig til syne for eksempel på vintelavvoleiren, der de får mere ansvar enn før for blant annet skiene sine, tursekken, lager en del av maten, og lærer å få varmen igjen i kroppen hvis de er kalde etter å ha sittet og spist rundt bålet.

Språkstimulering

I Sluppen barnehagen opplever barna et språkstimulerende
miljø. Gjennom utdanning, spesialpedagogisk kompetanse, praktisk erfaring og
daglig arbeid med å støtte barn til god språkutvikling, jobber personalet både
i planlagte språkgrupper, og i møtet med enkeltbarnet i «her-og-nå»-situasjoner,
for å gi god støtte til god språkutvikling. Barna opplever gode talemodeller,
tid til å få sagt det de vil si, triangulering (at den vokse snakker mellom barna slik at de verbale initiativene bæres frem), voksne som har tid til å lytte («den gode
samtalen»), språklek med rim, rytme, regler, sang og musikk og høytlesning og
samtaler ut fra bøker med bilder. Dette, sammen med blant annet fokus på god,
grunnleggende motorisk utvikling, styrker begrepstrening, ordforråd og språkutviklingen generelt.

Icdp - foreldreveiledningsprogram

Tre av barnehagelærerne er sertifiserte foreldreveiledere etter icdp-programmet (international children development programme - Karsten Hundeide, ‘bufetat’). Foreldreveiledningsgrupper bestående av
åtte foreldre (fire par) og to veiledere, over åtte økter (åtte uker) tilbys etter interesse i foreldregruppen. 

Marte Meo

T0 førskolelærere er utdannet til Marte Meo kollegaveilder,
der målet er videreutvikling av personalet ved hjelp av videoveiledning.

Positivt fokus

Gjennom kursing og utvikling jobber personalet med å ha et
positivt, løsningsorientert fokus. Barna skal i stedet for å lære om sine feil,
mangler og mislykkethet, heller ved dialog veiledes til å finne positive løsninger, og gis positiv
feedback for situasjoner der de mestrer for eksempel samspill, en motorisk utfordring, eller opplever dagligdags positivt samvær med andre barn og/ellervoksne. Gjennom opplevelser, samtale og refleksjon mellom barn og voksne, hjelper personalet barna å lagre positive opplevelser, og preferere å bruke de
positive erfaringene i samspillet seg i mellom.

Spesialpedagogikk

En barnehagelærer har spesialpedagogisk kompetanse (1. og 2. avdeling), og er i jevnlige refleksjoner og drøftinger med avdelingspersonalet for å støtte dem i det daglige pedagogiske arbeidet på avdelingen.  2 barnehagelærere med lang erfaring jobber spesialpedagogisk i samarbeid med pedagogiske leder på avdelingene. I samarbeid med foreldrene blir vi enige om hva som vektlegges å jobbe med i en periode. utarbeides det opplæringsplaner. Ved behov, og i smarbeid med foreldrene, opprettes det kontakt med barne- og familietjensten for videre støtte om dette trengs.

Ti-Kvello

Høsten 2009 ble Sluppen barnehage som eneste private barnehage med på «Ti-Kvello»- et prosjektet i regi av Trondheim kommune og Øyvind Kvello - I dag kaldt " Flerfaglig blikk". Et kopetansehevende prosjekt hvor hensiktet var å heve personalet kompetanse for tidligst mulig å kunne sette igang tiltak for å  hjelpe barn i riktig retning raskest mulig i samarbeid med foreldrene. Dette også i samareid med Barne- og familetjenesten.

 

Sikkerhet og førstehjelp

Hver høst deltar personalet på førstehjelpskurs i barnehagen,
der livreddende førstehjelp, sårskader, brannskader og sikkerhet i hverdagen og
på tur, står i fokus.

Foreldresamarbeid

Sammen med foreldrene skal vi på en best mulig måte legge
til rette for god utvikling og læring hos enkeltbarnet. Derfor fokuserer vi på
at foreldrene og vi skal ha en felles forståelse av barnas behov på alle
områder. Vi i sluppen barnehage fokuserer sterkt på et godt foreldresamarbeid,
der vi ønsker en god og åpen dialog, tillit mellom hjem og barnehage, og lav
terskel for både foreldre og barnehage for å ta opp temaer om barnet.
Foreldresamarbeidet foregår i mange former; ved bringe- og hentesituasjon,
foreldresamtaler, foreldreveiledningsgruppe, foreldremøter, telefonsamtale,
mail, etc. Om foreldre eller barnehagen ønsker å ta opp noe utenom de to fast
oppsatte foreldresamtalene, legger vi selvfølgelig til rette for dette. Hvert barnehageår arrangeres det to foreldremøter på hver
avdeling, og to foreldresamtaler pr. barn.

REGGIO EMILIA  -  en inspirasjon til utforming og bruk av rommene

 Reggio Emilia er en filosofi som oppstod i byen Reggio Emilia, i Italia på 1960 tallet. Grunnleggeren for denne filosofien Loris Malaguzzi var utdannet pedagog og barnepsykolog. Han så at barnehagen var en viktig del av barnas utdanning, og skapte dermed en filosofi som han mente var til det beste for barnas utvikling. Det grunnleggende i denne filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for mest mulig utvikling, la barnet få mulighet til og utforske og tolke omgivelsene.

Siden dette er en filosofi er det ikke ment for å kopieres i andre barnehager, men at man tar deler av tankene og gjør det om til sin egen metode som er tilpasset den enkeltes barnehage kompetanse, erfaring og behov. Hvor mye man velger å legge vekt på denne filosofien er da altså opp til en selv.

Her i Sluppen barnehage er det nettopp det som er gjort. Vi har adoptert deler av denne filosofien og gjort det om til vår egen arbeidsmetode.

På Sluppen har vi definert noen rom slik at man tydelig ser hva slags
aktiviteter som kan foregå i de ulike rommene, for eksempel male- og leirerom, hopperom, teaterrom, etc. Dnne romtilpasnngen er i hovedsak gjort på storbarn der de har flere rom en på småbarn.