Handlingsplan for oppstart og tilvenning

1 åringens tilvenning til barnehagen

Foreldreaktiv tilvenning i grupper
-  der foreldre er i barnehagen i minimum 5 dager.

 Foreldrene er 1-åringens trygge base i livet. Foreldrene er derfor de beste til å støtte barnet i å bli kjent med et nytt miljø. Etterhvert vil barnets kontaktpersoner i barnehagen representere en trygghet for barnet.

Vi gjennomfører oppstart i gruppe med 3-4 barn og 2 kontaktpersoner sammen.

3-4 barn begynner samtidig i barnehagen. Én av foreldrene er med barnet i barnehagen i 5 dager, foreldrene kan dele dagene mellom seg. 2 av personalet er kontaktpersoner for foreldrene og barna i gruppen.

Foreldrenes rolle/oppgaver
Foreldrene deltar i praktiske oppgaver på barnehagen og har hovedansvaret for barnet i lek, stell, måltid og av- og påkledning.

Foreldrenes viktigste oppgave er å være en støtte for barnet i utforskningen av et ukjent miljø.

Beskrive for kontaktpersonene hvordan barnet uttrykker ønsker og behov. Vise og fortelle om barnets vaner til kontaktpersonene.

Kontaktpersonenes rolle/oppgaver
Kontaktpersonene er sammen med gruppen med barn og foreldre i all aktivitet. Deres oppgave er å gradvis bli kjent med barn og foreldre. Gjøre seg interessant for barnet, og gjennom foreldrene bli kjent med barnets uttrykk og vaner. Beskrive for foreldrene elementer i trygghetssirkelen når de observeres hos barnet.

Vanlig dagsrytme
Gruppen følger barnehagens dagsrytme med lek, aktivitet, stell, måltid og hvile.

Oppstart på en tirsdag
Det kan være lurt å starte med tilvenning på en tirsdag, slik at den 5. dagen blir mandag etter helg.

Oppholdstid vi anbefaler den første uken
Dagene bør gradvis utvides slik at barnet får være sammen med foreldrene i det som vil være en tilnærmet vanlig barnehagedag. Dersom barnet ikke sovner i barnehagen, bør barnet ha kortere dager enn beskrevet nedenfor. Dette tilpasses det enkelte barn.

Denne beskrivelsen av foreldreaktiv tilvenning i grupper utgjør en ramme for hvordan tilvenningen gjennomføres i den tiden foreldrene er tilstede i barnehagen. Det er viktig å huske på at metoden skal tilpasses hvert enkelt barns behov.

Veiledende klokkeslett:
Dag 1 kl. 10.00 -14.00
Dag 2 kl. 09.00- 14.00
Dag 3 kl. 08.00 -14.00
Dag 4 kl. 08.00 -15.00
Dag 5 kl. 08.00 -15.00

Slik gjør vi;

Dag 1 og 2
3-4 barn kommer til barnehagen med én av sine foreldre. De blir tatt imot av 2 kontaktpersoner.

Foreldrenes oppgave:
Være tilstede sammen med barnet hele tiden. Hovedansvaret for barnet i lek, måltid, stell og hvile. Vise og fortelle om barnets vaner og uttrykk for ønsker og behov til kontaktpersonene. Delta i barnehagens praktiske gjøremål.

Kontaktpersonenes oppgave:
Bli kjent med barn og foreldre ved å være sammen med dem i lek og praktiske gjøremål som måltid, stell og hvile. Observere barnets måte å kommunisere sine ønsker og behov, og bli kjent med barnets vaner. Gjøre seg interessant for barnet i lek og aktiviteter. Introdusere foreldrene for barnehagens rutiner.

Dag 3
Samme gruppe foreldre og barn er sammen med sine to kontaktpersoner hele oppholdstiden.

Foreldrenes oppgave: Være tilstede for barnet i lek og praktiske gjøremål. Foreldrene kan overlate noe av ansvaret for måltid, bleieskift etc. til kontaktperson dersom barnet viser at det er greit.

Foreldrene skal være sammen med barnet selv om det utforsker omgivelsene uten at foreldre er nær, og selv om barnet er komfortabel med at kontaktpersonen overtar i måltid stell osv.

Kontaktpersonenes oppgave: Være tilstede sammen med barnet i lek og aktivitet. Hvis det er greit for barnet, deltar kontaktperson mer aktivt i stell og måltid og legging med foreldrene tilstede.

Dag 4 og 5
Kontaktpersonene er sammen med sin tilvenningsgruppe.

Foreldrenes oppgave:
Kan la barnet være alene med kontaktpersonene i korte stunder etter avtale, utvide tidsspenn etterhvert. Men fremdeles være tilstede i barnehagen, og være tilgjengelig for barnet ved behov.

Kontaktpersonenes oppgave:
Kontaktpersonene tar i større grad over omsorgen for barnet etter en vurdering sammen med foreldrene.

 

 Overgang mellom avdelinger
Prosedyrer når barn skal fra ettårsavdeling til toårsavdeling og fra småbarn til storbarn.

Ettåringen er på ofte på impulsive besøk på 2-årsavdelingen fra januar/februar. Likeledes er personalet på 2-årsavdelingen ofte på et lite uanmeldt besøk på

1- årsavdelingen. I tillegg er det personalet på 2-årsavdelingen som hjelper til ved sykdom og når personalet gjennomfører avdelingsmøter.

I mars/april systematiserer vi besøkene på 2-årsavdelingen. I den første tiden er

1-åringen på besøk når 2-åringene er ute eller selv er på besøk på storbarn (tom avdeling). Når de er blitt litt kjent med det fysiske miljøet går de på besøk når 2-åringen er tilstede på avdelingen. Når barna viser at de begynner å bli trygge kan de være på besøk uten at personalet fra egen avdeling er med dem (vi bytter barn). Etterhvert utover sommeren oppsøker ofte 1-åringen selv 2-årsavdelingen. De opplever at det er spennende og finner nye leker og utfordringer.

  Overgangen fra småbarn til storbarn

Vi starter tidlig på våren å snakke med barna om at de skal begynne på storbarnsavdeling etter sommerferien.

I mars/april starter vi å gå på besøk, en gruppe barn sammen med en eller to ansatte.

Dette gjennomføres ukentlig (gjerne 2 ganger i uken) over en periode. Etterhvert som at det går bra, utvider vi tiden med at de spiser lunsj sammen med storbarn før de går tilbake til egen avdeling. Når de viser større trygghet, kan de etterhvert spise frokost på storbarnsavdelingene. Det er da personalet på egen avdeling som er sammen med dem. Mot sommeren kan ofte foreldrene selv følge barna opp for å spise frokost på storbarnsavdelingen.

Så kommer sommerferien og barna får et opphold. For enkelte av barna har ikke dette så mye å si. De takler oppstarten godt. Andre kan reagere mer og de må ha en liten innkjøring med god støtte fra dere foreldre før det løsner. Kan være lurt å være litt forberedt på begge deler. Alle er vi forskjellige. Lurt å fremsnakke barnehagen før dere kommer.

 

Trondheim, 31.03.2019

Daglig leder

Hilde Haugan