Avdelingene ved barnehagen

Blåklokke og Smørblomst er våre to småbarnsavdelinger

Smørblomst har plass til 9 ettåringer, og har en pedagogisk leder og to assistenter i 100% stilling.

Blåklokke har plass til 12 to-åringer, to pedagoger og to
assistenter i 100% stilling.

Med barn i alderen 1-3 år er det omsorg for hverandre som er i fokus, sammen med primærbehov. Det    vil si daglig stell, måltid, soving trygghet og nærhet. Vi er voksne med kompetanse og utdanning for spesielt denne aldersgruppa, og legger mye vekt på å fremme et trygt, stabilt og utviklende miljø.

På 1- årsavdelingen er fokuset på omsorg, individuelle behov, det å bli trygg, trivsel, sang, samtaler, billedbøker og måltider. Barnehagen har to turdager i uka, men ettåringene drar ikke på tur før tidligst i vårhalvåret. Vi kan være ute i barnehagen, og vi tilpasser da utfordringer etter barnas utviklingsstadie. 

2-åring har kommet lengre i forhold til motorisk utvikling, men det kan være individuelle forskjeller også blandt dem. Vi bruker nærområdet mye som turmål, men vi har også turer i marka. Se ellers fokusområde"friluftsliv".

Vi har fokus på språkutvikling, sang, musikk og drama, lek, sosial utvikling og barnet selv. Barna som  kommer til oss skal være seg selv, og blir anerkjent for den de er. Her er det arena for medvirkning, og barna er medvirkende i sin egen hverdag så mye det lar seg gjøre. Toddlere, (den som stabber og går) krever et miljø som er tilpasset deres fysiske utfordinger, blant annet mht. tilgjengelighet. Derfor har vi blant annet lave stoler og bord som barna selv kan gå til og fra. Hos oss skal barna oppleve glede ogleik, mestring, gode relasjoner og vennskap.

Barnehagen deltok høsten 2018 i et pilotprosjekt hvor oppstart og tillvenning med gjennomført i grupper. Foreldene er tilstede i barnehagen sammen med barnet i minimum 5 dager. Dette oppleves positivt og trygt både av foreldre og barn. 

 

Hvitveis og Hestehov

I andre etasje på Sluppen barnehage er det to
storbarnsavdelinger.

Avdelingene og rommene

I oppstartperioden i august og september hvert år er
barna for det meste på den avdelingen de i utgangspunktet tilhører. Etter dette
åpner vi for at barna oppsøker det området i etasjen, eller det rommet de
ønsker å være på, ut fra hvem og/eller hva de vil leke med. Noen rom er
innredet slik at de innbyr til en, eller noen få typer aktivitet, mens andre
rom igjen er mere allmenne i stilen, og hvilken aktivitet barna kan holde på
med der.

Noen av rommene vi har per i dag er; «hopp-og-sprett-rommet»
med tjukkas, store formputer (formet som for eksempel sylinder, trekant) etc., «malerommet»
med hovedsakelig male og leire-saker, «musikkrommet» med trommer,
rytmeinstrumenter, tamburiner,
cd-spiller, lydanlegg, etc, og «teaterrommet» med blant annet scene og
scene-teppe, og utkledningsklær.

Turer

Turene i nærområdet (og noen ganger i marka) foregår både
avdelingsvis, aldersinndelt på tvers av avdelingene, og noen ganger i
smågrupper. Se ellers «Satsningsområder» og «Friluftsliv». Vi fokuserer på å
tilpasse utfordringene på turene slik at barna både opplever mye mestring, men
også får strekke seg mot nye utfordringer og økt kompetanse.

Medvirkning

Barna har rik mulighet til å påvirke hverdagen sin, og i
samtaler med voksne får de uttrykke sine behov, ønsker og tanker om hverdagen i
barnehagen.

Tilrettelagte aktiviteter

Etter barnas behov, ønsker og lyster, og i samsvar med
barnehagens fokusområder og grunnsyn, har vi muligheter for å dele inn
barnegruppa i mindre grupper. Slik kan vi, på forskjellige måter, jobbe godt
med barnas sosiale utvikling, vennskap, leik og andre områder.

Miljøet på avdelinga

Uansett leik, aktivitet, tur, fest eller hverdag, står
barnets beste i fokus: Hvordan kan vi på en best mulig måte legge til rette for
et stabilt og trygt miljø, god utvikling for enkeltbarnet, og en barnegruppe
preget av toleranse, humor, omsorg for hverandre, fellesskap og glede.