Vurderings- og refleksjonsarbeid

Vurderings- og refleksjonsarbeid.

I rammeplanen står det at systematisk vurderingsarbeid skal legge grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon.

På Sluppen barnehage gjennomgår vi egen praksis, egne rutiner, egne uttrykte holdninger, og ser dette i sammenheng med rammeplanens krav og føringer.

Rammeplanen sier også at personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger bør inngå i personalets pedagogiske drøftinger.

Barnehagen vurderer systematisk om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet.

Personalet evaluerer aktiviteter etter gjennomføring.
Denne prosessen skaper refleksjon og utvikling hos personalet. Det bidrar til
at vi endrer måten å gjøre ting på. Med jevne mellomrom evaluerer vi også
rutinesituasjonene.

Vi gjennomfører brukerundersøkelse hvert andre år slik at foreldrene kan bidra, og hjelpe oss til å bli enda mer brukervennlig og bidra til å heve kvaliteten på arbeidet vårt.

Personalet går gjennom resultatet, og vi får da tilbakemeldinger på oss selv og arbeidet vårt.

Barna får uttale seg og medvirke gjennom samtaler og barneintervju,
og ved at de voksne er sensitive på deres signaler og behov.

Gjennom pedagogisk dokumentasjon utvikler personalet sin kompetanse på hvert enkelt barn. Samtidig igangsetter det refleksjon over våre arbeidsmetoder, og evaluerer om vi oppnår det målet vi hadde. Vi observerer
barnet på en litt annerledes måte.

Hensikten med pedagogisk dokumentasjon er å kunne
dokumentere hva barnet opplever, lærer og føler. Vi dokumenterer ovenfor
foreldrene hva vi holder på med og hva vi oppnår i vårt arbeid med barna.