Pedagogisk grunnsyn

            Trygghet for barnet                          Sensitive voksne

  Positive fellesskapsopplevelser                Anerkjennende voksne

            Vennskapsopplevelser                      Bekreftende voksne

 

Grunnlinjen i vårt pedagogiske fokus er beskrevet kort i modellen over. Men hva gjør vi nå vi møter et barn? Hver høst, og noen ganger også i vårhalvåret, ankommer nye barn barnehagen. Da vil dere oppleve at vi alltid ønsker det beste for barnet, og gjør dette ved å være sensitive, anerkjenne, og bekrefte. Nedenfor en kort beskrivelse av hva vi gjør i praksis.

 Trygghet

Når et barn kommer til barnehagen, eller når vi som barnehage og voksne møter barn i enkeltsituasjoner, er barnets trygghet i fokus. Sammen med foreldrene nærmer vi oss barnet på en sensitiv måte ved at vi fokuserer på barnets signaler og nærmer oss gradvis, slik at barnet har best mulig forutsetninger for å knytte en trygg, positiv og varig relasjon til den voksne. Alltid det beste for barnet i fokus.

 Positive felleskapsopplevelser

Å være menneske er å oppleve sammen. I barnehagen skal barna oppleve positive felleskapsopplevelser, der det legges til rette for at barnet utvikler gode sosiale ferdigheter. Barn utvikler den sosiale kompetansen i forskjellig tempo, og på forskjellige måter. Barna skal oppleve at de voksne anerkjenner dem som enkeltindivider, og gir dem den støtte de har behov for i hver enkelt situasjon.

 Barn er forskjellige, og har alle sin unike måte å tilnærme seg omverdenen på. Noen barn har større behov for støtte enn andre for å mestre det sosiale samspillet, og få de positive felleskapsopplevelsene. Uavhengig av graden av behov for støtte, jobber vi alltid etter samme grunnlinje.

I samarbeid med foreldrene vil vi:

Skape relasjon – nærme oss barnet på en sensitiv måte for at barn og voksen skal bli trygge på  hverandre, og lære hverandre å kjenne. Når relasjonen er god og barnet er trygg, ligger det til rette for god utvikling, og vi kan gi best mulig støtte

Observere – for å lære barnet best mulig å kjenne – bruke video for kollega- og foreldrerefleksjon

Leke sammen med – for å bli enda bedre kjent med barnet, fortsette relasjonsbyggingen, og heve statusen til barnet.

Leke sammen med – for å trygge at barnets kommunikasjon med de andre barna bærer seg. Vi triangulerer – snakker mellom barna – slik at initiativene hjelpes frem og barnet støttes videre til å mestre kommunikasjonen med de andre på en god måte, helt til vi er trygge på at barnet mestrer selv.

 

Vennskapsopplevelser

Det kjennes godt for foreldre å oppleve at barnet har venner i barnehagen. Å være barn og oppleve at en ønskes velkommen av et annet barn til barnehagen, og har noen å leke med, er grunnleggende for barnets trivsel, og skaper gode og verdifulle opplevelser i barnehagen. Disse opplevelsene gir barnet kompetanse til på en god måte å mestre andre sosiale arenaer senere i livet.